Warunki korzystania

Materiały na niniejszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi spółki OFTEX Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Warunki wymienione poniżej oraz wszelkie inne obowiązujące prawa lub przepisy, które mają zastosowanie do niniejszej strony, internetu lub sieci World Wide Web, obowiązują użytkowników wszystkich witryn internetowych.

Materiały prezentowane na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych, oczywiście pod warunkiem, że zostaną zachowane wszelkie prawa autorskie oraz będą przestrzegane wszelkie komunikaty, dotyczące praw własności, zawarte w tych materiałach. Jednak nie można zawartości niniejszej strony rozpowszechniać, zmieniać, modyfikować, przekazywać, dalej wykorzystywać, umieszczać, ani nie wolno treści niniejszej strony wykorzystywać do celów publicznych lub komercyjnych bez zezwolenia spółki OFTEX Sp. z o.o. 

Dostęp do niniejszej strony i jej wykorzystywanie odbywa się także z zastrzeżeniem następujących niżej warunków i wszystkich obowiązujących przepisów. Poprzez dostęp do strony oraz jej przeglądanie przyjmujesz bezwarunkowo i bez ograniczeń niniejsze Warunki i przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie inne porozumienia między Tobą a spółką OFTEX Sp. z o.o., dotyczące przedmiotu niniejszej strony, zostają zastąpione niniejszymi Warunkami. 

Warunki

Należy przypuszczać, o ile nie zaznaczono inaczej, że wszystko, z czym na niniejszej stronie spotykasz się lub co przeczytasz, jest chronione prawami autorskimi i powinno być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami lub z tekstem zawartym na stronie, jeśli tylko spółka OFTEX Sp. z o.o. nie da pisemnego pozwolenia do wykorzystania w inny sposób. Spółka OFTEX Sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystywanie materiałów, prezentowanych na niniejszej stronie internetowej, nie naruszy praw trzecich osób, które nie stanowią własność spółki OFTEX Sp. z o.o., ani nie są spółkami powiązanymi.

Spółka OFTEX Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby niniejsza strona zawierała dokładne i aktualne informacje; niemniej jednak nie udziela żadnych gwarancji ani

oświadczeń w odniesieniu do ich dokładności. Spółka OFTEX Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju błędy lub pominięcia w zawartości niniejszej strony. 

Wykorzystywanie i przeglądanie strony internetowej odbywa się całkowicie na Twoją własną odpowiedzialność. Spółka OFTEX Sp. z o.o., jej urzędnicy lub udziałowcy, pracownicy, osoby związane, dowolny jej przedstawiciel ani żadna inna osoba, zaangażowana w tworzeniu, produkcji lub zamieszczaniu niniejszej strony, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, następcze, pośrednie lub nadmierne szkody, wynikające z Twojego dostępu do niniejszej strony lub jej wykorzystania. 

Nie ograniczając powyższych postanowień, wszystkie informacje na niniejszej stronie dostarczane są według aktualnego stanu, bez jakiejkolwiek gwarancji, ani wyrażonych, ani milcząco zakładanych, zwłaszcza bez domniemanych gwarancji ich przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania jakichkolwiek praw. 

Spółka OFTEX Sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub za wirusy, które mogą powstać, lub które mogą pojawić się na sprzęcie komputerowym lub na innej Twojej własności w związku z Twoim dostępem do niniejszej witryny, jej wykorzystaniem lub przeglądaniem, jak również z pobieraniem jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, materiałów wizualnych, wideoklipów lub nagrań audio z niniejszej strony.

Wszelkie zawiadomienia lub materiały, przekazane do niniejszej strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, nie będą traktowane jako poufne i wyłączne. Wszystko przekazane lub wysłane przechodzi na własność spółki OFTEX Sp. z o.o., lub podmiotów do niej zbliżonych i może zostać wykorzystane do jakichkolwiek celów (z wyjątkiem danych osobowych). Spółka OFTEX Sp. z o.o. jest także uprawniona do wykorzystania do jakichkolwiek celów wszyskich myśli, koncepcji, know-how lub metod, zawartych w jakichkolwiek zawiadomieniach, które zostaną umieszczone na niniejszej stronie. Poprzez używanie niniejszej strony możesz przekazać, i/albo spółka OFTEX Sp. z o.o. może uzyskać, oczywiście  ograniczone informacje o jakimkolwiek przeznaczeniu, które uzna za odpowiedni.

Zdjęcia osób lub miejsc, zamieszczone na niniejszej stronie, są albo własnością spółki OFTEX Sp. z o.o., albo są wykorzystane za ich zgodą. Ani Ty, ani nikt inny, komu poleciłbyś to zrobić, nie posiadacie uprawnienia do wykorzystania tych zdjeć, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub jeśli w innym miejscu na niniejszej stronie znajduje się wyraźne wskazanie takiej zgody.

Spółka OFTEX Sp. z o.o. nie zbadała szczegółowo wszystkich stron internetowych, powiązanych za pośrednictwem linków z niniejszą stroną, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek innych stron lub stron zewnętrznych, powiązanych linkiem z niniejszą stroną. Twoje połączenie do niniejszej strony, do stron zewnętrznych lub innych witryn dzieje się wyłącznie na własne ryzyko i odbywa się całkowicie bez zezwolenia spółki OFTEX Sp. z o.o.

Spółka OFTEX Sp. z o.o. może w dowolnym czasie i w jakikolwiek sposób modyfikować niniejsze Warunki poprzez aktualizowanie tego tekstu. Wszelkie tego typu zmiany są wiążące.

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrona danych osobowych | Warunki korzystania | Created by PAREXPO